Siirry sisältöön

BLENDI kouluusi

Oletko kiinnostunut sulautuvasta oppimisesta? Haluaisitko soveltaa konseptia koulussasi?

Tälle sivulle on koottu BLENDI-hankkeessa tutkitut sulautuvan oppimisen sekä opettajien ja oppilaiden yhteissuunnittelun pääperiaatteet. Se kattaa BLENDI-mallin toimintaperiaatteet, koulutuspaketin, palautteen, työkalupakin ja toteutustavat.

Haluan jatkaa yhteissuunnittelua opettajani kanssa BLENDI-palautesovelluksen avulla!

– Oppilas Kyprokselta

Työkalut, verkkoalusta ja palautesovellus olivat todella hyödyllisiä. Lapset nauttivat yhteissuunnittelusta ja osallistuivat enemmän oppitunnin aikana.

– Opettaja Kyprokselta

BLENDIn toimintaperiaatteet

BLENDI-hankkeen (Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla) tavoitteena on torjua epätasa-arvoa digitekniikan saatavuudessa, jota heikommassa asemassa olevat oppilaat usein kohtaavat. Lisäksi sillä pyritään edistämään oppilaiden sosiaalista osallisuutta digiaikakaudella kehittämällä opettajien ja oppilaiden digitaalista osaamista sulautuvan oppimisen avulla. BLENDIn toimintaperiaatteet on laadittu, jotta opettajille ja muille sidosryhmille voidaan esitellä teoreettiset ja käytännölliset puitteet sulautuvalle oppimiselle ja inklusiiviselle opetukselle.

BLENDI-mallin toimintaperiaatteet sisältävät esityksen tärkeimmistä digitekniikkaan ja osallisuuteen liittyvistä teoreettisista käsitteistä ja ajatuksista. Siinä kerrotaan yhteissuunnittelusta, digitaalisen kuilun käsitteestä ja sosiaalisesta ja koulutuksellisesta osallisuudesta. Se käsittelee myös digitaalista osallisuutta ja osaamista sekä käytännön keinoja parantaa lasten osallisuutta koulussa. Malli käsittää kolme ulottuvuutta:

1) inklusiivinen oppiminen ottamalla huomioon Universal Design for ALL (UDL) -periaatteet;

2) opettajien kouluttaminen teknologian hyödyntämistä varten, teknologis-pedagogisen sisältötiedon (TPACK) kehyksen omaksuminen ja soveltaminen;

3) oppilaiden äänen kuuluminen pedagogiikassa ja oppimisen suunnittelussa.

Lisäksi opettajille tarjotaan tietoa BLENDI-alustasta ja -työkaluista.

BLENDI-koulutuspaketti

BLENDIn Moodle-koulutuspaketti (pdf) muodostaa perustyökalun opettajien kouluttamiseen BLENDI-malliin. Se sisältää kaikki asiaankuuluvat koulutusmateriaalit, joita opettajat ja heidän kouluttajansa voivat käyttää opettajille suunnatussa paketissa. Moodle-koulutuspaketti sisältää alkuperäisen, englanninkielisen Master Training Course -kurssin, jota kaikki halukkaat koulut ympäri Eurooppaa voivat helposti käyttää. Lisäksi Moodlesta löytyy alkuperäisen Master Training Course -kurssin käännökset kreikan, espanjan ja katalaanin kielillä.

Opettajat, jotka haluavat kehittää taitojaan ja tietojaan hankkeen peruskäsitteistä, voivat käyttää koulutuspaketin Master Training Course -kurssia ja sen käännöksiä. Kurssi sisältää myös tietoa, ohjeita ja tukea BLENDI-mallin soveltamiseen, kuten oppilaita osallistavasta opetuksen suunnittelun tavoista (Dialectical Synergic Blended Lesson Plan, DSBLP).

Master-koulutuskurssin ja sen käännösten yleinen rakenne on seuraava: a. Johdanto, b. BLENIntoimintaperiaatteet, c. Seitsemän oppimismoduulia ja d. Lopputentti.  Seitsemässä (7) erillisessä moduulissa käsitellään BLENDI-mallin eri osia ja sen toteuttamista kouluissa. Ne sisältävät kaiken tarvittavan opetus- ja oppimateriaalin, joka tukee kurssille osallistuvien opettajien oppimiskokemusta.  Kukin moduulikurssi sisältää opetusmateriaalia, linkkejä artikkeleihin ja raportteihin, informatiivisia videoita, testejä ja diaesityksiä. Nämä on jaettu ja merkitty koulutusta edeltäviksi toiminnoiksi, kasvokkain tapahtuviksi toiminnoiksi, koulutuksen jälkeisiksi toiminnoiksi ja pohdintatehtäväksi osion lopuksi.

Kurssin suorittavat kouluttajat voivat lisätä materiaalia omien ja koulutettaviensa tarpeiden mukaan. Lisämateriaaleja voidaan lisätä koulutettavien profiilin, aiemman osaamisen sekä koulutustarpeiden perusteella.

Yhteistyö koulujen sisällä

BLENDI-mallissa käytetään itsearviointia, BLENDI-opettajille annettavaa opiskelijapalautetta sekä oppilaiden ja opettajien digitaalisen osaamisen mittaamista kyselyjen ja haastattelujen avulla. Opettajien ja oppilaiden palautetta käytetään, jotta saadaan tietoa Blendi-mallin vaikutuksista. BLENDI-mallissa käytettiin myös SELFIE-työkalua (Self-reflection on Effective Learning by fostering the use of Innovative Educational Technologies) tarpeiden kartoittamiseen ennen hankkeen verkkoalustan ja työkalujensuunnittelua. Selfie on ilmainen ja avoimesti saatavilla oleva työkalu, joka on suunniteltu auttamaan kouluja sisällyttämään digitaalista teknologiaa opetukseen, oppimiseen ja oppilaiden arviointimenetelmiin. Siinä kerätään oppilaiden, opettajien ja koulujen johtajien näkemyksiä teknologian käytöstä koulussaan käyttämällä lyhyitä väittämiä ja kysymyksiä sekä yksinkertaista 1-5 asteikkoa.

Opettajat ja oppilaat osallistuivat tarpeiden kartoittamiseen heti alussa. Tämä oli BLENDI-alustan kehittämisen perusta. Kun verkkoalustaa alettiin kehittää, tarkastelimme kolmea tärkeintä osa-aluetta luodaksemme digitaalisen osallistavan työkalun, joka auttaisi opettajia ja oppilaita tekemään yhteistyötä ja hyödyntämään digitaalista oppimista parhaalla mahdollisella tavalla.

Verkkoalustan kolme pääaluetta ovat:

Työkalut ja vinkit

Tutustu digitaalisiin työkaluihin ja saat käytännön vinkkejä niiden käytöstä oppimisympäristöissä kaikkien oppilaiden osallistamiseksi.

Yhteiskehitetyt tuntisuunnitelmat

BLENDI-alustan käyttö yhteiseen opetuksen suunnitteluun.

Oppilaiden palautesovellus

Oppilaat voivat antaa arvioita ja palautetta opetuksen suunnittelussa ja toteutuneen opetuksen jälkeen aktiviteeteista ja työkaluista.

Verkkoalustan BETA-testaus alkoi heti, kun tuntisuunnitelmia voitiin ladata alustalle. Kaikkien koulujen opettajat ja oppilaat ovat tehneet yhteistyötä ja keksineet mielenkiintoisia tuntisuunnitelmia, joita he voivat jakaa alustalla. Alustan innovatiivista puolta täydennettiin antamalla oppilaille mahdollisuus antaa palautetta tuntisuunnitelmista, jotta niitä voitaisiin muokata ja parantaa. Lopullisessa versiossa on otettu huomioon kaikilta kouluilta saatu laaja palaute, ja alusta on otettu yleiseen käyttöön.

BLENDI-työkalut

BLENDI-työkalut on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi sovellukseksi, joka sisältää erilaisia resursseja opettajille ja oppilaille. Se tarjoaa opettajille käytännön vinkkejä sulautuvaan oppimiseen kaikkien oppilaiden osallistamiseksi ja auttaa heitä päättämään erilaisista välineistä, joita käytetään osallistavissa oppimisympäristöissä. Se sisältää seuraavat osiot: Wikit, blogit, keskustelufoorumit, webcastit, portfoliotyökalut, verkkokyselyt ja tietovisat, virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR) ja muut Web 2.0 -tekniikat.

Kukin osio tarjoaa opettajille ja oppilaille:

 1. Ehdotuksia työkaluista.
 2. Ohjeita käyttöönottoon.
 3. Ohjeet käyttöön.
 4. Vinkkejä inklusiiviseen hyödyntämiseen.
 5. Lisälukemista

BLENDI-alusta

BLENDI-alustaa voidaan käyttää opetuksen yhteissuunnitteluun opettajien ja oppilaiden kesken. Opettajien on kirjauduttava alustalle Google-tilillä, jonka jälkeen tuntisuunnitelman luominen onnistuu. Tuntisuunnitelman malli koostuu kolmesta pääosasta: (1) oppimistavoitteet, (2) aktiviteetit ja välineet ja (3) reflektio ja arviointi. Opettaja voi määrittää kullekin osiolle oikealla olevista sinisistä painikkeista erityisiä yhteissuunnittelukysymyksiä, joihin oppilaat pääsevät vastaamaan. Järjestelmä antaa opettajille mahdollisuuden luoda kullekin kysymysryhmälle yksilöllisen koodin. Opiskelijat pääsevät palautesovelluksen avulla, opettajan antamaa koodia hyödyntäen vastaamaan suunnittelukysymyksiin yksilöllisesti ja anonyymisti millä tahansa laitteella (esim. älypuhelin, kannettava tietokone, tabletti…).

Blendi-alusta on myös yhteisöalusta. Opettajat voivat jakaa tuntisuunnitelmiaan muiden opettajien kanssa verkkoyhteisössä sekä kopioida itselleen ja antaa palautetta muiden tuntisuunnitelmista. Alusta tarjoaa pelillistämisominaisuuden, joka sitouttaa opettajat yhteissuunnitteluprosessiin ja antaa heille mahdollisuuden seurata tykkäysten, katselukertojen ja kommenttien määrää, jotka on saatu kustakin luodusta tuntisuunnitelmasta.

BLENDI-mallin soveltaminen

Kun opettajat ovat ottaneet BLENDI-mallin käyttöön kouluissaan pilotointivaiheessa, he ovat pohtineet BLENDI-mallin tuomaa lisäarvoa. He ovat havainneet, että digitaaliteknologian inklusiivinen pedagoginen käyttö tuo hyötyjä heidän koulutyölleen ja oppilaiden oppimiselle:

Opettajat:

 • Opettajille uusia näkökulmia, uusia vinkkejä
 • Digitaaliset taidot paranevat
 • ”Parviäly”, kun oppilaiden osallistuminen lisääntyy.
 • Positiivisempi ilmapiiri luokkahuoneessa

Opiskelijat:

 • Opiskelijoiden ääni kuuluu paremmin
 • Oppimaan oppiminen paranee
 • Yhteistyötaidot paranevat
 • Mahdollisuus kokeilla uusia oppimistapoja koulussa ja sen ulkopuolella

Digiteknologian pedagogisen käytön tulisi olla osa koulukulttuuria, mikä tarkoittaa, että se on sisällytettävä strategiseen suunnitteluun. Digiteknologian onnistunut käyttöönotto kouluissa edellyttää koulun johtajien sitoutumista, mikä vaatii panostusta viestintään sekä johtamista ja sopivantasoista hallinnointia.

Mitä opittiin?

BLENDI-työkalut ja -alusta olivat Suomessa vain vähän käytössä hankkeen aikana. Oppilaille ei tullut kovin paljon kokemusta BLENDI-mallin teknisestä puolesta. Oppilaat kuitenkin osallistuivat aktiivisesti, antoivat palautetta ja ottivat monia teknisiä välineitä ja ympäristöjä käyttöön oppimisessaan. BLENDI-alustan osioita ei välttämättä tarvittu, koska koulun käytännöt tuntisuunnitelmien yhteiskehittämiseen ja oppilaiden äänen kuulemiseen olivat jo vakiintuneita.

Yhteystiedot

Irlanti

I & F Education and Development
Joe Cabello
info@instructionandformation.ie
+353 1 5488166

Kypros

European University Cyprus
Katerina Mavrou, apulaisprofessori
K.Mavrou@euc.ac.cy
+357 22 559 485

Kreikka

Athens Lifelong Learning Institute
Ourania Xylouri, johtaja
oxylouri@athenslifelonglearning.gr
Tel. +30 211 0138 400

Espanja

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Davinia Hernández-Leo, professori
TIDE oppimisteknologian tutkimusryhmä
davinia.hernandez-leo@upf.edu
+34 93 542 1428

Suomi

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Olli Vesterinen
olli.vesterinen@diak.fi
+358 40 590 5949